خواص بیشمار مویز

مویز

مویز از جمله تنقلات قدیمی و مقوی است که مانند کشمش از خشک کردن انگور تهیه می شود ، اما کشمش محسوب نمی شود ، مویز از خشک کردن انگور شاهانی و انگور سیاه تهیه می شود که از نظر ظاهری با کشمش متفاوت است ، ولی از نظر خواص تا حدودی به کشمش شبیه […]