صد یک
جستجو کردن

گرده گل زنبور عسل

گرده گل

گرده گل چیست؟ گرده گل چیست . گرده گل توسط زنبورهای عسل جمع آوری می شوند ، بدین صورت که زنبور عسل کارگر گرده گل را که به شکل تکه یا دانه کروی می باشد را از گرده گل اندام نر گیاهان جمع آوری کرده ، سپس گرده گل را با بزاق دهان و با […]

;