صد یک
جستجو کردن

انجیر استهبان

خرید انجیر

جهت خرید انواع انجیر کلیک کنید انجیر استهبان انجیر یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استهبان است و فصل برداشت انجیر در استهبان از اواخر مرداد هر سال آغاز و معمولا تا پایان مهر ادامه دارد. انجیرستان های استهبان حدود 24 هزار هکتار است که بزرگترین انجیرستان دیم جهان است. کشت دیم یعنی کشتی که آبیاری […]

;